Serwis internetowy dostępny pod adresem https://kasawkieszeni.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:
– telefon: +48 667 693 181,
– adres e-mail: kontakt@kasawkieszeni.pl.

§1. Definicje

 1. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kasawkieszeni.pl/.
 2. Usługodawca – Marcin Walkowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Hossa Broker Marcin Walkowski pod adresem Szczytniki Duchowne 63B, 62-200 Szczytniki Duchowne, NIP: 7842524256, REGON: 387715220, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu lub Usług.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 5. Agent – podmiot wykonujący czynności ubezpieczeniowe na podstawie umów agencyjnych zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń oraz w zakresie otrzymanych pełnomocnictw.
 6. Towarzystwo Ubezpieczeń (TU) – podmiot prowadzący na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ nadzoru, działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń, z którym Agent ma zawartą umowę agencyjną.
 7. OWCA – Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne. Osoba fizyczna, nie będąca agentem ubezpieczeniowym, która może zawierać i podpisywać umowy ubezpieczenia, jeżeli współpracuje z agentem ubezpieczeniowym.
 8. Propozycja Ubezpieczenia – oferta ubezpieczenia przygotowana przez Usługodawcę w odpowiedzi na zainteresowanie Użytkownika.
 9. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowiące integralną część Umowy Ubezpieczenia.
 10. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z Propozycją Ubezpieczenia oraz
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu. §3. Ogólne warunki świadczenia usług
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają w szczególności na:
  1. a)  umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  2. b)  umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza kontaktu, w szczególności w celu przygotowania Propozycji Ubezpieczenia.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  1. a)  urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. b)  przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. c)  dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Usługi świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie. §4. Umowa Ubezpieczenia
 1. Użytkownik zainteresowany zawarciem Umowy Ubezpieczenia dokonuje na stronie Serwisu wyboru produktu ubezpieczeniowego oraz wypełnia dedykowany dla produktu formularz kontaktu.
 2. Usługodawca po otrzymaniu informacji wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu kontaktu przygotowuje Propozycję Ubezpieczenia.
 3. W przypadku, gdy dane przekazane przez Użytkownika w formularzu kontaktu nie są wystarczające dla przygotowania Propozycji Ubezpieczenia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu uzupełnienia informacji. Brak uzupełnienia informacji przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości przygotowania Propozycji Ubezpieczenia.
 4. Propozycja Ubezpieczenia przesyłana jest Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Propozycja Ubezpieczenia zawiera określenie istotnych elementów Umowy Ubezpieczenia, w tym warunków i zakresu ubezpieczenia, wysokości składki, okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz

z Propozycją Ubezpieczenia przesyłane są OWU oraz inne dodatkowe dokumenty, w tym Karta

Produktu, dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

 1. Użytkownik po otrzymaniu Propozycji Ubezpieczenia jest uprawniony do odrzucenia Propozycji Ubezpieczenia lub do zgłoszenia zmiany zaproponowanych warunków ubezpieczenia. Zmiana warunków ubezpieczenia skutkuje przygotowaniem przez Usługodawcę nowej Propozycji Ubezpieczenia.
 2. Użytkownik zainteresowany zawarciem Umowy Ubezpieczenia na zaproponowanych warunkach w odpowiedzi na Propozycję Ubezpieczenia przesyła Usługodawcy wiadomość zwrotną, w której treści powinno znaleźć się jednoznaczne oświadczenie o akceptacji Propozycji Ubezpieczenia.
 3. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a TU za pośrednictwem Usługodawcy działającego jako OWCA.
 4. Dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia (polisa) przesyłany jest Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail).

10.Warunki i tryb odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia regulują kolejno przepisy

powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia OWU właściwych dla danej Umowy

Ubezpieczenia.
11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w celu zawarcia i obsługi Umowy

Ubezpieczenia jest TU będące strony Umowy Ubezpieczenia.

§5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika. §6. Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@kasawkieszeni.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§7. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  1. a)  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2. b)  rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,
  3. c)  pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części. §8. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem wżycie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2021 r.

Skontaktuj się ze mną

+48 667-693-181

kontakt@kasawkieszeni.pl

Wyślij formularz